Juridische informatie

Toegang tot en gebruik van de website https://mijnpensioen.nnip.com (hierna te noemen 'Website') is, met uitzondering van de homepage en de verwijzingen daarin (het openbare deel van de Website), slechts toegankelijk voor deelnemers in Mijn Pensioen (hierna te noemen: 'Gebruikers' of 'Gebruiker') waarvan het betreffende pensioenfonds een overeenkomst is aangegaan voor de uitvoering van een pensioenregeling (het besloten deel van de Website). De informatie op deze Website behelst geen aanbieding bij uitgifte van effecten noch het in het vooruitzicht stellen van een zodanige aanbieding. Toegang tot het besloten deel van de Website en de informatie die daarin is opgenomen wordt verleend onder de voorwaarde dat de hieronder opgenomen bepalingen door de Gebruiker worden aanvaard.

Informatie op de Website
Wij stellen deze Website met zorg samen en streven ernaar dat alle informatie op de Website juist en volledig is. Daarbij maken wij gebruik van leveranciers die door ons betrouwbaar worden geacht. Wij geven geen garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd of via de Website toegankelijk is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. De informatie kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De op de Website verstrekte informatie is geen beleggingsadvies of financiƫle dienst. De informatie is ook niet bedoeld om de Gebruiker aan te zetten tot het doen van aan- of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

Gebruik van de informatie
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De Gebruiker mag de informatie uitsluitend zelf gebruiken en mag deze niet overdragen, downloaden of opslaan, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruikers van deze Website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten, doet u dit voor eigen rekening en risico. Wij wijzen expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de informatie op de Website.

Wij, alsook de overige leveranciers van informatie aan deze Website, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Website en/of de daarop/daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen. Overigens zijn deze aan wijziging onderhevig en kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Functioneren van de Website
Wij stellen alles in het werk om deze Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor ons een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de Website kan echter niet worden gegarandeerd. Wij vragen uw begrip daarvoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of (tijdelijk) niet functioneren van de Website, daaronder begrepen schade voortvloeiend uit het beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van (e-mail)berichten met betrekking tot transacties.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de Gebruiker. Wij geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van en/of voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze websites.